بورس۳۶۵
1400/05/29
20:48
#کهمدا در12 ماهه 91 تومان محقق کرده است. در مدت مشابه سال قبل این رقم 125 تومان بود

#کهمدا در۱۲ ماهه ۹۱ تومان محقق کرده است. در مدت مشابه سال قبل این رقم ۱۲۵ تومان بود


انتهای خبر

0
0