کدال۳۶۰
1399/08/18
14:39
#وتوسم #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/09/30 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 1399-08-18...

#وتوسم


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۴:۳۹:۴۹ (۶۸۹۸۰۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0