کارگزاری آبان
1401/04/01
10:09
📈بیشترین حجم معاملات دی 824 میلیون سهم خپارس 214 میلیون سهم خگستر 203 میلیون سهم شستا 141 میلیون سهم خساپا 138 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


دی ۸۲۴ میلیون سهم


خپارس ۲۱۴ میلیون سهم


خگستر ۲۰۳ میلیون سهم


شستا ۱۴۱ میلیون سهم


خساپا ۱۳۸ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0