کارگزاری سهام بارز
1401/02/24
09:41
#خودرو خودرو دوباره به حمایت 230 تومان نزدیک شده است . اینبار این قیمت با کف کانال صعودی نیز همراه شده است .

#خودرو


خودرو دوباره به حمایت ۲۳۰ تومان نزدیک شده است . اینبار این قیمت با کف کانال صعودی نیز همراه شده است .
انتهای خبر

0
0