مجید سلطانی
1399/09/23
09:12
وضعیت ابتدای بازار امروز، از همان دیروز مشخص بود. در ادامه به احتمال فراوان ار فشار فروش، کاسته خواهد شد.

وضعیت ابتدای بازار امروز، از همان دیروز مشخص بود. در ادامه به احتمال فراوان ار فشار فروش، کاسته خواهد شد.


انتهای خبر

0
0