نوآوران امین
1399/11/06
15:50
پتروشیمی بوعلی سینا (#بوعلی) گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۱۱.۳۹ درصد...

پتروشیمی بوعلی سینا (#بوعلی)گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۱۱.۳۹ درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0