نوآوران امین
1399/10/04
09:27
#بازدهی سهام ها طی #یک_ماه گذشته حاکی از آن است که کمترین بازدهی به ترتیب مربوط به نمادهای زیر بوده است : #لکما #فوکا #شستا #وپسا #ثتوسا #سام...

#بازدهی سهام ها طی #یک_ماه گذشته حاکی از آن است که کمترین بازدهی به ترتیب مربوط به نمادهای زیر بوده است :#لکما


#فوکا


#شستا


#وپسا


#ثتوسا#سامانه_سودیابwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امینانتهای خبر

0
0