بورس۲۴
1401/01/08
16:05
بررسی روند درآمد در «کسرام»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش اسفند ماه شرکت پارس سرام منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

بررسی روند درآمد در «کسرام»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، گزارش فروش اسفند ماه شرکت پارس سرام منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.


شرکت پارس سرام در مدت ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸ میلیارد تومان درآمد به دست آورده که ۹ میلیارد تومان در اسفند ماه فروش داشته است.


کسرام
انتهای خبر

0
0