نوآوران امین
1399/08/19
17:27
پخش هجرت(#هجرت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 16 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 139...

پخش هجرت(#هجرت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۳,۶۰۸,۷۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۷۹۱,۹۵۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۵ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۸۹۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0