بورس۲۴
1401/03/26
14:36
شفاف سازی «پاسا» در خصوص تعدیلات سنواتی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ایران یاسا تایر و رابر بیان نمود تعدیلات سنواتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ مرتبط با بدهیهای مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی سنوات گذشته شرکت و همچنین کاهش ارزش دارائیها و موجودیها می باشد تماما بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و همچنین با اخذ نظر تخصصی حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در حسابها شناسائی و ثبت شده است.

شفاف سازی «پاسا» در خصوص تعدیلات سنواتی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ایران یاسا تایر و رابر بیان نمود تعدیلات سنواتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ مرتبط با بدهیهای مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی سنوات گذشته شرکت و همچنین کاهش ارزش دارائیها و موجودیها می باشد تماما" بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و همچنین با اخذ نظر تخصصی حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در حسابها شناسائی و ثبت شده است.

پاسا
انتهای خبر

0
0