بورس۲۴
1401/02/17
13:24
توضیحات سیمان خاش در خصوص گزارش حسابرس

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان خاش در خصوص بندهای گزارش حسابرسی شفاف سازی نمود.

توضیحات سیمان خاش در خصوص گزارش حسابرس

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان خاش در خصوص بندهای گزارش حسابرسی شفاف سازی نمود. سخاش بیان داشت افزایش سرمایه شرکت در جریان می باشد و اوراق حق تقدم ارسال شده است.

سخاش
انتهای خبر

0
0