کدال۳۶۰
1401/02/24
14:18
#قشکر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت شکر 1401-02-2...

#قشکر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت شکر
۱۴۰۱-۰۲-۲۴ ۱۴:۱۹:۵۶ (۸۸۰۷۶۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0