بورس۲۴
1401/02/04
15:30
«ثتران»خبر از عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران اعلام نمود این شرکت در مناقصه مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت پروژه مسکونی گلستان متعلق به تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان سازمان امور مالیاتی جهت احداث مجتمع مسکونی ۸۴۰ واحدی برنده نگردیده است.

«ثتران»خبر از عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران اعلام نمود این شرکت در مناقصه مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت پروژه مسکونی گلستان متعلق به تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان سازمان امور مالیاتی جهت احداث مجتمع مسکونی ۸۴۰ واحدی برنده نگردیده است.

ثتران
انتهای خبر

0
0