تجریش بورس
1399/09/23
12:01
#ثاخت هدف هزار تومان است هر روز میخریم ۱۸۰ میلیون صف فردا ۵۰۰ ملیون صف خرید است

#ثاخت هدف هزار تومان استهر روز میخریم۱۸۰ میلیون صففردا ۵۰۰ ملیون صف خرید است


انتهای خبر

0
0