سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/02
11:54
ورود پول قدرتمند به سهم و تمایل به حفظ روند صعودی: #کسرام #ولپارس #خفولا #سامان #سصوفی #سیدکو #کیا #وتوکا 🎯

ورود پول قدرتمند به سهم و تمایل به حفظ روند صعودی:#کسرام


#ولپارس


#خفولا


#سامان


#سصوفی


#سیدکو


#کیا


#وتوکا🎯

انتهای خبر

0
0