بتاسهم
1401/03/28
21:49
#چدن را باید با توجه به سود فسازان در 12ماهه دید با این حال در ۳ماهه ۵۷ ریال و 6 ماهه 161 ریال ، 9ماهه 194 ریال و 12ماهه 358 ریال سود محقق کر...

#چدن را باید با توجه به سود فسازان در ۱۲ماهه دید


با این حال در ۳ماهه ۵۷ ریال و ۶ ماهه ۱۶۱ ریال ، ۹ماهه ۱۹۴ ریال و ۱۲ماهه ۳۵۸ ریال سود محقق کرده است.


چدن در ۳ ماهه ۵۰۵میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد


در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۲۴۴ میلیارد ریال و سود خالص ۱۳۸۷ میلیارد ریال است


در ۹ماهه ۱۶۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۷۴ میلیارد ریال سود خالص دارد


در۱۲ماهه سود عملیاتی ۳۶۳۴ و سود خالص ۳۰۸۸ میلیارد ریال بوده است


سود فسازان هم میتواند به این سود اضافه شودانتهای خبر

0
0