پارسیس تحلیل
1399/10/09
19:00
" #ماهانه #کگل گزارش ماهانه کگل نشان میدهد که در آذر 1399 موفق به فروش 2,992 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 21 درصدی داشته ...

" #ماهانه #کگلگزارش ماهانه کگل نشان میدهد که در آذر ۱۳۹۹ موفق به فروش ۲,۹۹۲ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۲۱ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۲,۱۱۳ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۴۲ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۹,۰۱۴ میلیارد تومان بوده است.نکته مهم: کگل در گزارش آذر ماه، حدود ۱۷۶۷ میلیارد تومان اصلاحیه فروش داشته که این مبلغ بر روی فروش ماه آبان لحاظ شده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیس"انتهای خبر

0
0