آرین تریدر
1399/10/06
22:00
✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️ 📆بروزرسانی : 06 دی 1399 📑لیست مراحل افزایش سرمایه نمادهای #بورس - #فرابورس _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ۱. #مرحله_پیشنهاد ...

✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️📆بروزرسانی : ۰۶ دی ۱۳۹۹


📑لیست مراحل افزایش سرمایه نمادهای #بورس - #فرابورس


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _۱. #مرحله_پیشنهاد


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العادهتجدید ارزیابی:


#قصفها ۵۴۶۹٪|#قشیر ۱۳۲٪|#آینده ۲۸۹٪|#خپارس۴۱۸٪|#فسرب ۳۵۵۸٪ |#پاکشو ۹۰۰٪ |#وگردش ۱۴۰٪|#زقیام ۹۰۳٪|#کاما ۲۷۹٪ |#وسین ۳۰۷٪سود انباشته:


#لپیام ۵۰٪|#شفا ۱۲۹٪|#زپارس ۱۵۷٪|#بفجر ۳۸٪|#وبشهر ۳۳٪|#پارتا ۸۳٪|#شستا ۷۸٪ |#وثنو ۱۵۰٪ |#پدرخش ۲۰۰٪|#وبرق ۲۰۰٪ |#فولاد ۴۶٪ |#سیستم ۲۰۲٪آورده نقدی:


#حبندر ۲۷۹٪|#کساوه ۲۳۵٪|#وپترو ۱۲۰٪|#پلاست ۳۰۲۵٪|#رتکو ۲۰۰٪ |#ذوب ۳۶٪|#زمگسا ۲۰۰٪|#فن_آوا ۱۵۰٪ |#تاپیکو ۴۹٪|#شکبیر ۱۰۰٪|#شنفت ۱۰۰٪ |#پلاسک۴۰٪ |#بکاب ۵۰۰٪ |#برکت ۱۷٪ |#دسانکو ۳۶٪ #دیران ۵۲٪تلفیقی:


#والبر ۵۰٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها)


#شبهرن ۲۸۵٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#خنصیر ۱۹۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وگستر ۵۰۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#شفا ۲۰۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


#شبهرن ۳۴۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وپخش ۳۲۹٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#وامید ۲۳۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#بعایق ۵۶٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#دکیمی ۲۴۷٪( آورده نقدی - سودانباشته)


#کاوه ۱۰۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#فاذر ۱۹۱۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#شپاکسا ۲۹۸٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#قنیشا ۱۰۸۵٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وایران ۱۰۰٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#والبر ۷۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#پخش ۸۱۰٪(آورده نقدی - سودانباشته)


#کماسه ۱۱۳۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#اوان ۱۵۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#دماوند ۸۲۴٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#خاهن ۴۲۶٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


————————————


۲. #مرحله_حسابرس


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیرهتجدید ارزیابی:


#غدشت ۲۸۳۸٪|#وپست ۲۱۸٪|#زبینا ۱۰۶۸٪|#آینده ۲۹۵٪|#زشریف ۳۸۶٪|#زماهان ۲۵۰٪|#قپیرا ۱۲۵۰٪|#وهور ۱۷۴۳٪|#وسدید ۸۵۲٪|#شفارس ۱۸۱۴٪ |#غشاذر ۱۰۸٪ |#قثابت ۳۲۴۶٪ |#خفنر ۱۴۸٪سود انباشته:


#فپنتا ۳۰۵٪|#بکاب ۱۰۰٪|#شبصیر ۵۲٪ |#فولای ۱۰۰٪|#وساپا ۲۵٪|#ثعتما ۱۰۰٪|#سمتاز ۶۷٪|#حفاری ۱۰۰٪| #شیران ۲۴٪|#ددانا ۲۰۰٪|#فایرا ۱۰۰٪ |#غچین ۲۷۱٪ |#غزر ۱۰۰٪ |#حریل ۱۶٪ |#دکوثر۲۳۳٪آورده نقدی:


#وحافظ ۱۱۳۰٪|#تابا ۷۷٪|#دتهران۵۰۰٪|#ولقمان ۴۰۰٪|#پسهند ۴۳٪ |#کرازی ۱۴ ٪|#سباقر ۱۰۰ ٪|#کازرو ۱۴۴٪|#ممسنی ۹۰٪ |#دهدشت ۷۷٪|#کصدف ۱۰۰٪|#ولقمان ۴۰۰٪ |#وپارس ۵۴٪|#کی_بی_سی ۴۱٪|#دشیمی ۷۸٪|#پکرمان ۱۵۸٪|#دکپسول ۵۰٪|#کمینا ۲۵۶٪|#ددام ۲۵٪|#ثعمرا ۹۲٪|#درهآور ۲۵٪|#دسبحان ۱۵٪|#جم ۳۰٪|#سجام ۲۲۵٪|#فباهنر ۱۳۳٪|#دالبر ۴۰٪|#وهنر ۱۰۱٪ |#کمینا ۸۱٪|#دهدشت ۷۷٪ |#سنیر ۱۳۰٪|#غگز ۶۱۲٪ |#وتوس ۳۵۰٪ |#وتجارت ۸۳٪ (سلب حق تقدم)تلفیقی:


#قتربت ۲۴۰٪ (سودانباشته - آورده نقدی )


#کآرا ۱۷۸٪ (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها )


#وبملت ۴۵٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )


#زگلدشت ۵۰۰٪ (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها )


#های_وب ۵۰۰٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی ، صرف سهام)


#غپیچک ۴۲۶۸٪ ( آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#بهپاک ۹۰۲٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)


#خفولا ۱۵۰٪( سودانباشته - تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)


#خمهر ۲۵۶٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#دی ۳۸۸۴٪( آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#ساینا ۷۵۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#ورفاه ۷۹۶٪( آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها - تجدید ارزیابی)


#شگل ۱۶۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


#فاراک ۲۲۸٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#فافزا ۶۷٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


#کیمیا ۲۰۰٪(آورده نقدی - سودانباشته)


————————————-


۳. #مرحله_مجوز


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله صدور مجوز افزایش سرمایهتجدید ارزیابی:


#پتایر ۳۳۵۰٪ |#جوین ۴۹۰٪ |#وسینا ۱۵۴٪سود انباشته:


#سیدکو ۴۶٪ |#وسبحان ۲۰۰٪آورده نقدی:


#وکار ۴۷٪ |#لخانه ۱۰۱٪|#دزهراوی ۲۸٪تلفیقی:


#وسپه ۷۹٪ (آورده نقدی ۴۹٪ - سودانباشته ۳۰٪)


#فزرین ۶۶٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


#مادیرا ۱۵۶٪ ( سودانباشته ۶۷٪ - تجدید ارزیابی۹۰٪)————————————-


۴. #مرحله_دعوت


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله دعوت به مجمع عمومی فوق العادهتجدید ارزیابی:


#وسالت ۲۸۸٪ |#قشکر ۱۱۳۱٪سود انباشته:


#غاذر ۱۱۲٪| #کسرا ۶۸٪ |#وارس ۴۰۰٪ |#فزرین ۸۵٪ |#کباده ۲۰۰٪ |#آریا ۱۰۰٪آورده نقدی:


#وفتخار ۳۱۷٪ |#کسعدی ۱۰۰٪ |#دلر ۱۵۰٪|#آرمان ۶۷٪تلفیقی:


#غاذر ۲۰۰٪( آورده نقدی - سودانباشته)


#غویتا ۲۸۰٪(آورده نقدی - سودانباشته)


#زشگزا ۱۱۰۰٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)

انتهای خبر

0
0