تحلیل کاربردی هلالات
1400/01/08
09:45
#با_گزارشات #کزغال در اسفند 41درصد بالاتر از متوسط 11ماه قبل درآمد کسب کرد. این مساله ناشی از رشد مقدار و نرخ فروش بود. #فولاژ به سبب تقویت نرخ ف...

#با_گزارشات#کزغال در اسفند ۴۱درصد بالاتر از متوسط ۱۱ماه قبل درآمد کسب کرد. این مساله ناشی از رشد مقدار و نرخ فروش بود.#فولاژ به سبب تقویت نرخ فروش، ۳۹درصد بالاتر از ماه های قبلی درآمد داشت. #فوکا محصولات کارمزدی خود را طی اسفند تحویل داده و باعث شده ۱۱۴درصد درآمد بالاتر باشد که البته مقدار فروش ۵۴درصد از متوسط ماه های قبلی بالاتر بوده است.#ارفع شرایط شبیه فوکا داشته یعنی مقدار فروش ۵۸درصد بالاتر از متوسط ماه های قبلی بوده لذا جمع درآمد ۱۱۴درصد بیش از ماه های قبل ثبت شده است.#فپنتا نیز ۲۹درصد بالاتر از ماه های قبلی درامد کسب کرد.

انتهای خبر

0
0