بتاسهم
1400/01/08
11:08
اعتضاد غدیر #واعتضاد 245 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و 115690 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

اعتضاد غدیر #واعتضاد ۲۴۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱۱۵۶۹۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0