بورس۲۴
1401/02/19
09:46
تصویب افزایش سرمایه «تمحرکه» از تجدید ارزیابی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیات مدیره شرکت ماشین سازی نیرو محرکه افزایش سرمایه این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.

تصویب افزایش سرمایه «تمحرکه» از تجدید ارزیابی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیات مدیره شرکت ماشین سازی نیرو محرکه افزایش سرمایه ۱۹۱ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.

تمحرکه افزایش سرمایه
انتهای خبر

0
0