کافه بورس
1399/08/18
12:04
برخی شنیده ها حاکی از احتمال قرار داد هایی در خصوص انتقال فنی تولید واکسن کرونا از چین با برخی از شرکت های دارویی است.

برخی شنیده ها حاکی از احتمال قرار داد هایی در خصوص انتقال فنی تولید واکسن کرونا از چین با برخی از شرکت های دارویی است.


انتهای خبر

0
0