پارسیس تحلیل
1401/02/30
09:00
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد شرکتها در فصل زمستان (26) #فجهان #فایرا #سپید #سیدکو #حفاری #شکام #شصدف #ختوقا #اتکام #ومعلم 🔹 ادامه دارد... کانا...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد شرکتها در فصل زمستان (۲۶)#فجهان #فایرا #سپید #سیدکو #حفاری #شکام #شصدف #ختوقا #اتکام #ومعلم🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0