کدال۳۶۰
1401/06/03
11:19
#ولبهمن تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت بهمن لیزینگ 🔹 زمان برگزاری: ساعت 15:00 مورخ 1401/05/20 🔹 سرمایه فع...

#ولبهمن


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت بهمن لیزینگ🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
🔹 سرمایه فعلی: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۷۸٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته : ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۱-۰۶-۰۳ ۱۱:۱۹:۴۴ (۹۲۸۹۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0