کدال۳۶۰
1401/02/24
16:53
#قشکر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/06/31(اصلاحیه) شرکت شکر ...

#قشکر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت شکر
۱۴۰۱-۰۲-۲۴ ۱۶:۵۵:۰۲ (۸۸۰۹۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0