خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/12/11
11:22
#سود_سهام #ومدیر تا پایان بهمن ماه 919 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است. #وهامون تا پایان بهمن ماه 784 میلیارد ریال سود سهام در م...

#سود_سهام#ومدیر تا پایان بهمن ماه ۹۱۹ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وهامون تا پایان بهمن ماه ۷۸۴ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وکبهمن تا پایان بهمن ماه ۲,۸۹۷ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وصنعت تا پایان بهمن ماه ۲۱۶ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

انتهای خبر

0
0