تکنیکال ثنایی
1399/08/10
11:04
#وخارزم.حفظ حد ضررسطح 1020خیلی مهم است.احتمال تشکیل الگوی برگشتی دو کف وجود دارد.زیر نظر بگیرید 99.08.10 https://t.me/bours_trader_sanaei

#وخارزم.حفظ حد ضررسطح ۱۰۲۰خیلی مهم است.احتمال تشکیل الگوی برگشتی دو کف وجود دارد.زیر نظر بگیرید


۹۹.۰۸.۱۰


https://t.me/bours_trader_sanaeiانتهای خبر

0
0