دنیای بورس
1399/09/23
13:00
پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس ۲۳ آذر ۹۹

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.


نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

نوری

۶۸,۸۲۰

۶۹,۷۴۰

۱۴.۳۰

فاراک

۸,۶۸۰

۸,۸۲۰

۸.۹۱

غبهنوش

۱۳۸,۳۷۰

۱۳۹,۹۵۰

۸.۷۶

زمگسا

۶۳,۴۹۰

۶۴,۷۵۰

۷.۸۵

لخزر

۲۱۱,۸۰۰

۲۱۱,۸۰۰

۵.۰۰

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

وسینا

۱۳,۱۸۰

۱۳,۱۸۰

۴.۹۷

ثامان

۲۳,۳۰۰

۲۳,۲۸۰

۴.۹۰

انرژی۳

۳۶۱,۰۶۰

۳۶۰,۵۷۰

۴.۸۷

دیران

۳۰,۱۵۰

۳۰,۱۱۰

۴.۸۶

وملی

۳۶۳,۱۳۰

۳۶۲,۵۳۰

۴.۸۴

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

ارزش معاملات (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

ارزش معاملات (میلیارد ریال)

توضیحات

پالایش

۱۰۴,۱۷۰

۴.۰۲

۸.۶۳ هزار میلیارد

شپنا

۱۷,۹۶۰

۲.۷۵

۶.۷۷۶ هزار میلیارد

خودرو

۳,۹۱۰

۳.۹۳

۵.۱۳۱ هزار میلیارد

شستا

۲۷,۹۴۰

۳.۲۵

۴.۸۰۸ هزار میلیارد

فولاد

۱۵,۱۱۰

۰.۳۳

۴.۱۹۲ هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تاثیر بر شاخص

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تاثیر بر شاخص

توضیحات

نوری

۶۸,۸۲۰

۱۴.۳۰

۱,۹۵۰.۲۲

شپنا

۱۷,۹۶۰

۲.۷۵

۹۱۸.۱۱

فارس

۱۳,۹۲۰

۰.۸۷

۸۶۶.۷۷

وپارس

۴,۶۸۰

۴.۹۳

۸۶۵.۶۳

شبندر

۳۳,۱۹۰

۳.۳۳

۷۷۲.۵۴

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تاثیر بر شاخص

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تاثیر بر شاخص

توضیحات

سپاس

۱۰,۰۳۰

۰.۰۹

صنوین

۱۰۵,۸۰۰

۰.۷۶

فیروزه

۱۸۷,۳۸۰

۱.۲۲

فملی

۱۶,۰۱۰

۳.۹۰

۳,۲۷۱.۷۶

شستا

۲۷,۹۴۰

۳.۲۵

۱,۸۹۲.۵۹

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال)

توضیحات

شبندر

۳۳,۱۹۰

۳.۳۳

۱.۲۴۵ هزار میلیارد

شپنا

۱۷,۹۶۰

۲.۷۵

۷۱۱.۱۴۳ میلیارد

قثابت

۹۱,۸۲۰

۴.۹۷

۵۹۸.۴۹۷ میلیارد

زمگسا

۶۳,۴۹۰

۷.۸۵

۴۴۷.۹۳ میلیارد

ما

۱۰,۰۶۰

۰.۹۸

۴۴۰.۱۶۱ میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال)

توضیحات

پالایش

۱۰۴,۱۷۰

۴.۰۲

۱.۲۲۸ هزار میلیارد

فولاد

۱۵,۱۱۰

۰.۳۳

۸۳۷.۴۸۵ میلیارد

خودرو

۳,۹۱۰

۳.۹۳

۶۱۷.۴۳۶ میلیارد

وتجارت

۳,۶۹۰

۳.۶۶

۴۷۳.۰۱۶ میلیارد

شستا

۲۷,۹۴۰

۳.۲۵

۳۸۹.۱۳۴ میلیارد

انتهای خبر

0
0