بتاسهم
1399/09/01
07:38
#صبا بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) در تاریخ 28 آبان 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 41561 ...

#صبا


بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:


ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۱۵۶۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۳۴۰۰ میلیارد تومان می باشد.


مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمایه گذاری صدر تامین - سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین - بانک تجارت و بانک ملت.پرتفوی غیر بورسی:


ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۹۴۱۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷۳۴۸ میلیارد تومان می باشد.


بدین ترتیب NAV هر سهم صبا ۱۲۲۷۱ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۷۰ درصد می باشد.


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0