بورس۲۴
1401/03/08
11:07
«غکورش» مشمول اعطای فرصت شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنعت غذایی کورش با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مشمول اعطای فرصت ۱۲ روزه (تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۰)جهت رعایت موارد فوق شده است.

«غکورش» مشمول اعطای فرصت شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعت غذایی کورش با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مشمول اعطای فرصت ۱۲ روزه (تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۰)جهت رعایت موارد فوق شده است.

غک
انتهای خبر

0
0