پارسیس تحلیل
1401/03/02
21:04
#خالص_ارزش_دارایی #ومعادن ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن تقاضا برای ومعادن 54 درصد NAV 🔗برای م...
انتهای خبر

0
0