کارگزاری آبان
1399/10/29
10:06
📈رایانه ای امروز افت قیمت را تجربه می کنند.#رتاپ, #رانفور, #تاپكيش, #سيستم, #افرا, #آپ, #مفاخر, #مداران, #پرداخت و #ركيش نمادهاب پر عرضه ی گروه اند.

📈رایانه ای امروز افت قیمت را تجربه می کنند.#رتاپ, #رانفور, #تاپکیش, #سیستم, #افرا, #آپ, #مفاخر, #مداران, #پرداخت و #رکیش نمادهاب پر عرضه ی گروه اند.


انتهای خبر

0
0