محسن حسنلو
1399/09/19
08:50
#حبندر 💢 دریایی و کشتیرانی خط دریابندر 💢 آپدیت سهم توانایی رشد تا سقف کانال فرضی را دارد و دوستانی که در سهم در ضرر هستند توصیه به نگهداری هست ...

#حبندر💢 دریایی و کشتیرانی خط دریابندر 💢آپدیتسهم توانایی رشد تا سقف کانال فرضی را دارد و دوستانی که در سهم در ضرر هستند توصیه به نگهداری هست@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0