بتاسهم
1399/10/06
15:11
#حپترو در اذر با فروش 28 میلیارد ریالی به جمع فروش 439 میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل شرکت 799 میلیارد ریال بود

#حپترو در اذر با فروش ۲۸ میلیارد ریالی به جمع فروش ۴۳۹ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل شرکت ۷۹۹ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0