کدال۳۶۰
1401/06/02
12:44
#وتوصا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 1401...

#وتوصا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۲:۴۵:۱۲ (۹۲۷۹۹۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0