بورس۲۴
1401/02/19
13:14
افزایش زیان «قشکر» در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت در ۶ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۹ ریال سود محقق کرد.

افزایش زیان «قشکر» در 6 ماهه سال 1400

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت در ۶ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۹ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل افزایش قابل توجهی داشته است. این شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ درآمد عملیاتی ۹۳ میلیارد تومانی شناسایی نمود اما بهای تمام شده ۲۱۱ میلیارد تومانی این شرکت را با زیان ناخالص ۸ میلیارد تومانی مواجه کرد.


قشکر
انتهای خبر

0
0