تارگت بورس
1401/02/29
21:41
بتا سهم: #ارفع 1200 ریال سود داد #شکام در 12ماهه به سود 4005 ریالی رسیده است شکام 6 ماهه حسابرسی شده به سود 1454 ریالی رسیده در 9ماهه این ...

بتا سهم:


#ارفع ۱۲۰۰ ریال سود داد#شکام در ۱۲ماهه به سود ۴۰۰۵ ریالی رسیده است


شکام ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۱۴۵۴ ریالی رسیده در ۹ماهه این عدد به ۲۵۰۲ ریالی رسیده بود


۹ماهه ۳۱۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۲۵۱ میلیارد ریال سود خالص دارد


در ۱۲ماهه به سود عملیاتی ۴۵۷۱ و سود خالص ۳۶۰۴ میلیارد ریال بوده است#خفناور در ۱۲ماهه به سود ۱۰۵ ریالی رسیده است#حپترو در ۱۲ماهه به سود ۳۱۱ ریالی رسیده استبیمه #ومعلم در ۱۲ماهه به سود ۶۷۱ میلیارد ریالی رسیده است و به ازای هر سعن ۱۶۰ ریال سود داشت#دقاضی در فروردین با فروش ۷۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۱ میلیارد ریال شده بود#فجهان در ۱۲ ماهه ۳۵۹ ریال سود محقق کرده است . ۶ ماهه ۱۲۳۲۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۹۱۳ میلیارد ریال سود خالص دارد


در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۵۵۰۲ و سود خالص ۱۴۸۳۵ میلیارد ریال سود داشته است


در ۱۲ماهه سو عملیاتی ۱۶۸۲۹ و سود خالص ۱۴۳۶۶ میلیارد ریال بود#سپید در ۱۲ماهه به سود ۲۳۹۵ ریالی رسیده است سهم در ۶ماهه۳۷۲۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و ۹ماهه این عدد به ۶۱۳۹ میلیارد ریال رسیده و ۱۲ماهه ۷۶۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت#ختوقا در ۱۲ماهه به سود ۲۹۳ ریالی رسیده است . گزارش تلفیقی ختوقا نیز مهم است#غشوکو ۲۳۴ ریال سود تقسیم کرد#شصدف ۳ ماهه ۹۱۸ ریال و ۶ ماهه ۱۶۸۸ ریال و۹ماهه ۲۳۲۱ ریال سود داشته و در ۱۲ماهه این عدد ۲۴۲۹ ریال شده استبیمه #آسیا در ۱۲ماهه به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال محقق کرده است که ۶۰۳۲ میلیارد ریال سود خالص و ۱۰۱۲ میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها دارد#کماسه در ۱۲ماهه به سود ۲۶۸ ریالی رسیده است .#سمتاز در ۱۲ماهه به سود ۲۵۲۶ ریالی رسیده است#کپارس در ۱۲ماهه به سود ۷۴۷ ریالی رسیده و ۱۳۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۲۱ میلیارد ریال سود خالص داردبیمه #البرز در ۱۲ماهه به سود ۳۸۳ ریالی رسیده است و ۱۱۰۴۶ میلیارد ریال سود خالص و ۷۳۹۶ میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها دارد#دفرا در ۱۲ماهه به سود ۲۲۶۰ ریالی رسیده استفوری #شتران در ۱۲ماهه به سود ۸۵۱ ریالی رسیده استفوری #کرماشا در ۱۲ماهه به سود ۱۱۱۳۰ ریالی رسیده است


کرماشا در ۶ ماهه به سود ۴۰۴۹ ریالی و ۹ماهه ۵۴۳۱ ریال شده بود .فوری #زاگرس در ۱۲ماهه به سود ۱۲۶۷۱ ریالی رسیده است


لازم بذکر است بدلیل عدم اعلام نرخ قطعی سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۰ ،از این بابت ذخائر لازم برآورد و در محاسبات قیمت تمام شده لحاظ گردیده است.#اپرداز در گزارش ۱۲ماهه به سود۳۷۳ ریالی رسیده است#رنیک در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۳۱۲ ریالی رسیده است#واعتبار در ۹ماهه به سود ۲۵۷ ریالی رسیده است#پتایر در ۱۲ماهه ۹۴ریال سود محقق کرده استفوری #شراز در ۱۲ماهه به سود ۲۲۴۳۳ ریالی رسیده است#زبینا در ۱۲ماهه به سود ۲۴۳ ریالی رسیده است#فنوال در ۱۲ماهه به سود ۳۷۵۵ ریالی رسیده است#غنیلی در ۱۲ماهه به سود ۵۸ ریالی رسیده است#غدیس در ۱۲ماهه به سود ۱۲۷۹ ریالی رسیده است#حفارس در ۱۲ماهه به زیان ۴۶ ریالی رسیده استشرکت صرافی سپهر(سهامی خاص) از زیر مجموعه های #وبصادر در ۱۲ماهه به سود ۱۴۴۰ میلیارد ریالی رسیده است#کالا در ۱۲ ماهه به سود ۷۹۳ ریالی رسیده است#شگویا در ۱۲ماهه به سود۱۵۰۸ ریالی رسیده است#خاهن در ۱۲ماهه به سود ۴۶۶ ریالی رسیده است#شاروم در ۱۲ماهه به سود ۹۷۱ ریالی رسیده است


🆔انتهای خبر

0
0