تارگت بورس
1400/09/05
22:30
#ثاخت اگر قصد ورود بسهم را دارید خرید یک پله در محدوده 175-180

#ثاخت اگر قصد ورود بسهم را دارید خرید یک پله در محدوده ۱۷۵-۱۸۰انتهای خبر

0
0