تحلیل برای سود
1400/10/29
11:01
#اپرداز در 9ماهه 625 ریال سود محقق کرده است . سهم 3 ماهه 270 ریال سود محقق کرده بود و 6 ماهه 357 ریال بوده است .

#اپرداز در ۹ماهه ۶۲۵ ریال سود محقق کرده است . سهم ۳ ماهه ۲۷۰ ریال سود محقق کرده بود و ۶ ماهه ۳۵۷ ریال بوده است .


انتهای خبر

0
0