کدال۳۶۰
1399/10/09
19:09
#شپلی تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت پلی اکریل ایران 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1399/10/03 ...

#شپلی


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت پلی اکریل ایران🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۹:۰۹:۴۹ (۷۰۷۷۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0