کارگزاری آبان
1399/08/24
09:20
📈بهبود تقاضا در فلزات اساسي نیز محسوس است.#فولاد٬ #فملي٬ #ذوب٬ #كاوه٬ #ارفع٬ #هرمز٬ #كيميا و #فروي نمادهای پر تقاضای گروه اند.#فاسمين٬ #فپنتا٬ #ميد...

📈بهبود تقاضا در فلزات اساسی نیز محسوس است.#فولاد٬ #فملی٬ #ذوب٬ #کاوه٬ #ارفع٬ #هرمز٬ #کیمیا و #فروی نمادهای پر تقاضای گروه اند.#فاسمین٬ #فپنتا٬ #میدکو٬ #فنورد٬ #کویر٬ #فجر٬ #فباهنر٬ #فسپا٬ #فزرین مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#فولای٬ #فلوله٬ #فنوال٬ #فمراد پر عرضه های گروه اند.


انتهای خبر

0
0