پارسیس تحلیل
1399/10/28
20:30
شرکتهایی که یک سوم شدند و بیش از 65% از ارزش خود را نسبت به سقف تاریخی از دست دادند.

شرکتهایی که یک سوم شدند و بیش از ۶۵٪ از ارزش خود را نسبت به سقف تاریخی از دست دادند.انتهای خبر

0
0