تکنیکال ثنایی
1399/08/10
12:38
#ختور.حد ضرر4260 مقاومت ها:5000-5850 که عبور از مقاومت 5850حائز اهمیت است. حمایت ها6600-8500 حرکت خوبی اغاز شده منوط به عبور قیمت از ابرکومو. 99.08...

#ختور.حد ضرر۴۲۶۰


مقاومت ها:۵۰۰۰-۵۸۵۰ که عبور از مقاومت ۵۸۵۰حایز اهمیت است.


حمایت ها۶۶۰۰-۸۵۰۰


حرکت خوبی اغاز شده منوط به عبور قیمت از ابرکومو.


۹۹.۰۸.۱۰


https://t.me/bours_trader_sanaeiانتهای خبر

0
0