بتاسهم
1400/05/25
21:26
روند مبلغ فروش ماهانه نماد #کچاد از ابتدای فروردین 1399 (مبالغ به میلیارد تومان) کانال تحلیلی پارسیس

روند مبلغ فروش ماهانه نماد #کچاد از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ (مبالغ به میلیارد تومان)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0