بتاسهم
1401/02/30
20:05
#قرن گزارش های غیرعملیاتی سود هم دارد به هر حال در 12ماهه سهم 2746 ریال و 9ماهه 1227 ریال و 6 ماهه 668 ریال سود محقق کرده است . در 3 ماهه 4...

#قرن گزارش های غیرعملیاتی سود هم دارد


به هر حال در ۱۲ماهه سهم ۲۷۴۶ ریال و ۹ماهه ۱۲۲۷ ریال و ۶ ماهه ۶۶۸ ریال سود محقق کرده است . در ۳ ماهه ۴۶۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۰میلیارد ریال سود خالص دارد


در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۶۹۲ و سود خالص ۱۳۳۷ میلیارد ریال است و رشد خوبی داشته است


در۹ماهه سود عملیاتی ۲۲۹۴ میلیارد ریال و سود خالص ۱۲۲۶ میلیارد ریال بوده است


در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۳۲۰۳ میلیارد ریال و سود خالص با کمک سود های غیرعملیاتی ۲۷۴۶ میلیارد ریال بوده است .


با سرمایه جدید ۱۳۷۳ ریال سود داشته استانتهای خبر

0
0