بتاسهم
1401/06/02
15:37
#شجم در تیر افزایش فروش داشت سهم فروشش در فروردین 1518 میلیارد ریال بود و اردیبهشت به 2231 میلیارد ریال رسیده و خرداد با رشد 2714 میلیارد ریال...

#شجم در تیر افزایش فروش داشت


سهم فروشش در فروردین ۱۵۱۸ میلیارد ریال بود و اردیبهشت به ۲۲۳۱ میلیارد ریال رسیده و خرداد با رشد ۲۷۱۴ میلیارد ریال بوده است


در تیر این رشد به ۳۳۳۷۸ میلیارد ریال رسید و رشد مقداری فروش داش ت در مرداد هم حوالی ۲۳۷۹ میلیارد ریال بود


جمعا۱۱ ماهه ۲۴۸۳۲ میلیارد ریال شده است مدت مشابه این عدد ۲۳۵۸۲ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0