نبسا
1399/10/09
10:39
#نبض_بازار ورود نقدینگی به برخی از سهام با فاند مناسب در گروهای مختلف بازار مانند گروه #لاستیک #غذایی ... مشخص هست

#نبض_بازارورود نقدینگی به برخی از سهام با فاند مناسب در گروهای مختلف بازار مانند


گروه #لاستیک #غذایی ... مشخص هست

انتهای خبر

0
0