موج مثبت Positive Wave
1399/11/11
09:11
ریز موج اصلاحی ۲ #وخارزم تمام شده کم کم وقتشه موج ۳ استارت بزنه #وخارزم راهی جز زدن سقف قبی رو ندارد

ریز موج اصلاحی ۲ #وخارزم تمام شده



کم کم وقتشه موج ۳ استارت بزنه



#وخارزم راهی جز زدن سقف قبی رو ندارد

انتهای خبر

0
0