بورس۲۴
1400/11/02
12:35
توضیحات «ثاخت» در خصوص سود

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد.

توضیحات «ثاخت» در خصوص سود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بین المللی توسعه ساختمان توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد. همچنین افزایش سود عمدتا به دلیل افزایش سود فروش سهام و سود سهام حاصل از شرکت های فرعی و وابسته می باشد.ثاخت
انتهای خبر

0
0