بتاسهم
1399/10/07
21:45
#سپ اذر را داد و سال مالی را تمام کرد مهر هم با رشد 2163 میلیارد ریال شده بود ابان هم 2254 میلیارد ریال و اذر 2157 میلیارد ریال میانگین کل درا...

#سپ اذر را داد و سال مالی را تمام کرد


مهر هم با رشد ۲۱۶۳ میلیارد ریال شده بود ابان هم ۲۲۵۴ میلیارد ریال و اذر ۲۱۵۷ میلیارد ریال


میانگین کل درامد سال قبل در هر ماه ۱۲۰۵ میلیارد ریال بوده است و به نظر در این ۳ ماه بهتر شده و ۱۲ ماهه ۲۳۸۳۷ میلیارد ریال است . کل سال قبل شرکت ۱۶۴۶۳ میلیارد ریال استانتهای خبر

0
0